پرش لینک ها

افتخارات

لوح‌های تقدیر کسب شده

لوح تقدیر گروه نماگران

لوح تقدیر هشتمین نمایشگاه تخصصی ساخت تجهیزات نفت خوزستان

لوح تقدیر نهمین نمایشگاه تخصصی ساخت تجهیزات نفت خوزستان

لوح تقدیر شانزدهمین نمایشگاه بین‌المللی ایران هلث

لوح IEE

لوح IHE

لوح تقدیر هفدهمین نمایشگاه بین‌المللی ایران هلث

لوح تقدیر شانزدهمین نماشگاه مصالح ساختمانی

لوح تقدیر نوزدهمین نمایشگاه بین‌المللی ایران هلث

لوح تقدیر شانزدهمین نمایشگاه بین‌المللی تاسیسات و سیستم‌های سرمایشی و گرمایشی

لوح تقدیر سومین نمایشگاه تخصصی ساخت داخل تجهیزات صنعت نفت خوزستان

لوح تقدیر چهاردهمین نمایشگاه بین‌المللی تاسیسات و سیستم‌های سرمایشی و گرمایشی

لوح تقدیر نمایشگاه بین‌المللی تاسیسات و سیستم‌های سرمایشی و گرمایشی

لوح تقدیر نهمین نمایشگاه بین‌المللی تجهیزات پزشکی

لوح تقدیر سیزدهمین نمایشگاه بین‌المللی تاسیسات و سیستم‌های سرمایشی و گرمایشی

لوح تقدیر ششمین نمایشگاه بین‌المللی تاسیسات ساختمانی و سیستم‌های سرمایشی و گرمایشی

گواهی‌های کسب شده

Certificate Of Registration
Certificate Of Registration
تاییدیه موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران